XLVIII Международная филологическая научная конференция

K prvým anglickým prekladom slovenskej poézie (Towards Early Englich Translations of Slovak Poetry)

Marián Andričík
Докладчик
профессор
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

120
2019-03-22
14:55 - 15:10

Ключевые слова, аннотация

Kľúčové slová: preklad poézie, angličtina, slovenské národné obrodenie, rytmus, obraznosť, sonet.

Тезисы

Príspevok sa venuje prvým známym prekladom slovenskej poézie z čias slovenského národného obrodenia. Zameriava sa na časy, keď prienik slovenských autorov do širšieho európskeho povedomia brzdili spoločensko-historické podmienky, najmä neexistencia jednotného spisovného jazyka.Napriek tomu už začiatkom 19.storočia vznikli prvé anglické preklady básní J. Kollára a P. J. Šafárika, predstaviteľov slovenského literárneho klasicizmu. Príspevok sa usiluje zhodnotiť tieto preklady v ich historickom a kultúrnom kontexte.